ATEX Information

Kort bakgrund:
I början av 90-talet såg man över Ex-skyddet inom EU. Man fann stora brister och skillnader!  Beslut togs om att undanröja handelshinder, ta bort nationella avvikelser samt höja säkerheten inom hela EU. Detta resulterade i ATEX direktiven 94/9/EC (produkt/utrustningsdirektivet) samt 99/92/EC (arbetsmiljödirektivet). Såväl elektrisk som icke elektrisk utrustning omfattas av ATEX direktiven.

Att välja rätt utrustning för lyft i Explosionsfarlig miljöer kräver rätt kunskap!
Vilken klassning och EX-zoner
Ansvarig för anläggningens verksamhet är också ansvarig för att riskbedömning och klassningsplan upprättas och att installation och utrustning utföres/användes i enlighet med upprättad dokumentation. Klassning utföres av den som har nödvändiga kunskaper om anläggningens verksamhet och om ATEX- direktiven. Klassningen resulterar i upprättande av klassningsplan samt dokumentation.

Klassningsplan indelar området i zoner .

Gas: Zon 0, 1, 2.
Är området klassat för gas skall installerad utrustning vara märkt med bokstaven "G” (gas) och  kategori  motsvarande aktuell zon , kategori  1 för zon 0, kategori  2 för zon 1,  kategori 3 för zon 2. Dessutom skall gasgrupp (IIA,IIB,IIC) och temperaturklass(T1-T6) överensstämma med klassningsplan.

Damm: Zon 20, 21, 22.
Är området klassat för damm skall installerad utrustning vara märkt med bokstaven ”D”  (dust, damm) och kategori motsvarande aktuell zon, kategori 1 för zon 20, kategori 2 för zon 21 och kategori 3 för zon 22. Dessutom skall angiven maximal yttemperatur inte stå i konflikt med dammets glöd/tändtemperatur.

ATEX direktiven är infört i svensk lagstiftning genom Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2003:3/2016:7 ,
Räddningsverkets föreskrift SRVFS 2004:7 samt Elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter.

Länkar:
Arbetsmiljöverket:  http://www.av.se/dokument/afs/afs2003_03.pdf

Räddningsverket :  https://www.msb.se/siteassets/dokument/regler/rs/ecc1e5ce-c311-433d-b3e5-f4f63b008386.pdf

Elsäkerhetsverket :  http://www.elsakerhetsverket.se/andra-aktorer/aterforsaljare/Tillsynprodukter/ATEX_och_produkter/

LYFTUTRUSTNING ATEX